مجلس ها

مجلس ها

برای من چه سودی دارد که در یک مجلس فعالیت کنم؟

در هر السوالی‌ای برنا‌مه های پیشنهادی زیادی و نیز مجلس‌های زیادی برای زنان، مردان، طفلها، نوجوانان و کهنسالان وجود دارند.

 

مجلس‌ها در زندگانی روزمره، نقش مهمی بازی می‌کنند و از تماس با ساکنان بومی حمایت می‌کنند. به همین خاطر، مجلس‌های فوتبال، کلوپ های شطرنج، مجلس‌های موسیقی، مجلسهای های فرهنگی، مجلس‌های سیاسی، مجلس‌های زنان و بسیاری دیگر از مجلس‌ها وجود دارند.

 

شرکت فعالانه در یک مجلس، بیش از همه به معنای مصروف شدن و معاشرت با دیگران است. و انسان از احساس خوبی برخوردار می‌شود برای اینکه کار با معنایی انجام ‌می دهد. نه تنها زنان و مردان سوئیسی در مجلس‌ها فعالیت می‌کنند، روز به روز بیشتر زنان و مردان مهاجر نیز در این مجلس‌ها به فعالیت ‌ی می پردازند. شما در این مجلس‌ها می‌توانید زبان محلی خود را تقویت و بهتر کنید و با کسانی آشنا شوید که با هم علایق مشترکی دارید. با گذر زمان می‌توانید شبکهٔ روابطتان را گسترش داده و بهتر جذبِ السوالی و یا محلهٔ خود شوید.

 

درِ مجلس‌ها بر روی همهٔ علاقه مندان باز است. از السوالیٔ مسکونی خود، معلومات لازم را دربارهٔ برنامه‌های گوناگون و داده‌های مربوط به گرفتن تماس، دریافت کنید. افزون بر این، السوالی‌های زیادی در اینترنت وجود دارند که فهرست مجلس‌ها را منتشر می‌کنند.

در ولایت نیز، شمار بزرگی از مجلس‌های مهاجران وجود دارند. شما می‌توانید معلومات مربوطه را از السوالیٔ خود و یا از طریق صحفهٔ اینترنتی؛ www.integration.gr.ch تحت عنوان؛ Kurse/Angebote.