¬ها و فامیل¬های دو ملیتیو

زج¬ها و فامیل¬های دو ملیتیو

زج¬ها و فامیل¬های دو ملیتیو

در سوئیس از هر سه عقد عروسی، یک وصلت دو ملیتی است، یعنی زوجین به ملیت¬های مختلف تعلق دارند. در زندگی مشترک دو ملیتی¬ها اغلب همان مسایل و مشکلاتِ مشابه پیش می¬آید که در زوج¬های از یک ملیت. فراتر از این، عوامل حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و مالی نیز هستند که در یک زندگی مشترک نقش بازی می¬کنند، مثلاْ تجربه¬های مهاجرت، زندگی مشترک بین فرهنگیو یا شرایط حقوق و قانونی. پلات فرم معلوماتی binational.ch پاسخِ پرسش¬هایی را که زوجان دو ملیتی با آنها روبرو هستند، در اختیار شما می¬گذارد. معلومات به زبان¬های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی در اختیار شما قرار می¬گیرند.