حقوق و مکلفات والدین

حقوق و مکلفات والدین

حقوق و مکلفات والدین

هر طفلی که در سوئیس متولد می¬شود، باید به اداره ثبت احوال نفوس محل تولد، معرفی شود. اگر طفل شما در یک بیمارستان متولد شود، در قاعده مدیریت بیمارستان تولد را گزارش می-کند. اگر طفل در بیمارستان متولد نشود، پس باید مادر و یا پدر حقوقی او (یعنی مردی که با مادر عروسی کرده است و یا طفل را به عنوان فرزند خود به رسمیت شناخته و یا خواهد شناخت) و یا کسی که از طرف والدین وکالت دارد، طی مدت سه روز، تولد طفل را گزارش کند. از اداره ثبت احوال نفوس مسئول، معلومات لازم را کسب کنید که چه مدارکی برای معرفی طفل ضروری هستند.

 

به رسمیت شناختن طفل از سوی پدر

نام شوهر، اگر شرکای زندگی عروسی کرده باشند، به خودی خود به عنوان پدر طفل، در اداره ثبت احوال نفوس ثبت می¬شود. اگر شوهر تردید داشته باشد که پدر طفل است، می¬تواند مسئلهٔ پدر بودن خود را از نظر قضایی به چالش بکشد.

چنانچه مادر به هنگام تولد، عروسی نکرده، باید پدر حقیقی و نسبیِ طفل می بایست طفل را مؤکداْ به عنوان فرزند خود، به رسمیت بشناسد. پدر می¬تواند این کار را پیش و یا پس از تولدِ طفل در اداره ثبت احوال نفوس مسئول انجام بدهد. چنانچه پدر از به رسمیت شناختن طفل سر باز زند، مادر می¬تواند از دادگاه بخواهد که پدر، طفل را به رسمیت بشناسد.

اگر پرسش¬هایی دربارهٔ به رسمیت شناختن، ملیت و نام طفل دارید، می¬توانید به ادارهٔ اداره ثبت احوال نفوس مراجه کنید.

 

پیوندهای اینترنتی