عروسی

عروسی

عروسی

در سوئیس باید ۱۸ ساله بود تا بتوان عروسی کرد. تنها عروسی¬هایی مورد قبول قرار می-گیرند که در یک اداره ثبت احوال نفوس ، عقد آن بسته شده باشد. در صفحهٔ اینترنتی ch.ch به نگاهی کلی در بارهٔ پیامدهای مهم شخصی و مالی یک عقد عروسی، دست خواهید یافت. اداره ثبت احوال نفوس مسئولِ منطقهٔ مسکونی شما، شما را دربارهٔ اینکه چه پیش شرطهایی باید برآورده شوند و چه اقداماتی باید انجام بگیرند، مطلع می¬کند.

 

حقوق و مکلفات

زوجین (زن \ مرد) در سوئیس از حقوق مساوی برخوردارند و بر اساس قانون از حقوق و مکلفات یکسانی برخورداند. همچنین حق انتخاب آزاد شریک زندگی وجود دارد. فامیل¬ها و یا افراد دیگر هیج حقی ندارند که زنان و یا مردان را علیه خواست خودشان به عروسی وادارند. کسی که إحساس می¬کند مجبور به یک عروسی شده است، می‌تواند به مرکز تخصصی و یا مرکز مشاوره مراجعه کند.

سازمانِ عروسی اجباری Zwangsheirat.ch به کسانی که مجبور به عروسی شده¬اند و یا به زنان و مردان و نوجوانانی که در خطر عروسی اجباری قرار گرفته¬اند، مشاوره، همراهی و حمایت¬های رایگان خود را ارائه می¬دهد. گفتگوها و معلومات مربوطه به شدت، محرمانه خواهند ماند. شمارهٔ خط کمکی این است: 007 800 0800