بیمهٔ وظیفهی

بیمهٔ وظیفهی

بیمهٔ وظیفهی چگونه (ستون و پایهٔ ۲) تنظیم شده است؟

اولین ستون و پایهٔ تأمین دوران پیری، بیمهٔ دوران پیری و بازماندگان AHV می¬باشد. تأمین دوران پیری بر اساس اصل روند تخصیصی تضمین مالی بیمه تقاعد انجام می-گیرد. نسل کارکن، تقاعد بازنشستگان را پرداخت می¬کند. برای اینکه بیمهٔ دوران پیری و بازماندگان را ارتقا بدهیم، دومین ستون و پایه، یعنی بیمهٔ وظیفهی وجود دارد. این تأمین دوران پیری، بنا بر اصل پس انداز برای بیمهٔ تقاعد عمل می¬کند: شما سهمیه¬ای می¬پردازید و از آغاز تقاعد، حقوق تقاعد دریافت می¬کنید که بنا بر مقدار پرداخت شدهٔ سهمیه از سوی شما، تعیین می¬شود.

بسیاری از صندوق¬های تقاعد و بیمه¬ها، بیمهٔ وظیفهی را سازماندهی می¬کنند. مشابه بیمهٔ دوران پیری و بازماندگان آ- ها- فاو همهٔ کارکنان به طور اجباری در یک صندوق تقاعد، بیمه می¬شوند. اما، استثناهایی نیز وجود دارد، به طور نمونه وقتی که شما کمتر از ۲۱.۱۵۰ فرانک در سال درآمد داشته باشید. (وضعیت در ژانویهٔ ۲۰۱۶) برای شاغلان در کار آزاد، بیمهٔ وظیفهی اجباری نیست، اما آنان نیز می‌توانند در یک صندوق تقاعد، بیمه شوند. بسیاری از انجمن¬های صنفی برای شاغلان در کار آزاد، یک چنین صندوق¬هایی را سازماندهی می¬کنند.

از سوی صندوق تقاعد، هر سال شما نوشته¬ای دریافت می¬کنید که در آن قید شده است که شما تا کنون چه مقدار پول پس¬انداز کرده¬اید و با این مقدار پول، چه مقدار حقوق تقاعد دریافت می¬کنید. همهٔ مقدار پس¬انداز شدهٔ پول را می¬توانید تحت شرایطی بازپس بگیرید: به طور نمونه، اگر بخواهید سوئیس را ترک کنید و یا یک شرکت تأسیس کنید. پیش از اینکه برای این کار اقدامی بکنید، خیلی خوب خود را مورد مشورت قرار بدهید.