بیمهٔ صحت

تقسیم هزینه¬ها

چه مقدار باید من بپردازم، چه مقدار بیمهٔ صحت؟

افزون بر پرداخت حق بیمه، باید بخشی از مخارج مداوا را نیز بپردازید. تقسیم هزینه، Franchise (فرنچایس) نامیده می¬شود. مبلغ حق امیتاز را می¬توانید خود انتخاب کنید. پایین¬ترین مبلغ حق امتیاز ۳۰۰ فرانک و بیشترین آن ۲۵۰۰ فرانک می¬باشد. یعنی: در صورت داشتن بالاترین حق امتیاز، شما باید همهٔ مخارج پزشک را تا مبلغ ۲۵۰۰ فرانک در سال، خود بپردازید. در صورت داشتن پایین¬ترین امتیاز(مثلاً ۳۰۰ فرانک) حق بیمهٔ ماهیانه، بیشتر است. اما در برابر، اگر مخارج صحت بیشتر از ۳۰۰ فرانک بشود، همهٔ هزینه¬ها متقبل می¬شوند. داشتن حق امتیاز بالا (و حق بیمهٔ پایین) تنها در صورتی می¬ارزد که شما کم مریض بشوید.

 

چنانچه هزینه¬های پزشک بیشتر از حق امتیاز بشوند، شما باید افزون بر آن ۱۰ درصد از هزینه¬ها را بپردازید. این، مشارکت در هزینه نامیده می¬شود. مشارکت در هزینه، بنا بر قانون، حداکثر ۷۰۰ فرانک در سال است. (وضعیت در سال ۲۰۱۹)

 

هزینه¬های دوران بارداری و زایمان را بیمهٔ صحت از همان ابتدا به طور کامل تقبل می¬کند.