خدمات  رفاه اجتماعی و کمک اجتماعی

خدمات رفاه اجتماعی و کمک اجتماعی

خدمات رفاه اجتماعی و کمک اجتماعی

برای مشاورهٔ خصوصی، کارمندان خدمات اجتماعی منطقه¬ای مسئول هستند. در کنار خدمات اجتماعی منطقه¬ای، خدمات تخصصی اجتماعی در حوزهٔ حمایت از کودکان، کمک به قربانیان و همچنین خدمات تخصصی اجتماعی برای مشکلات اعتیاد نیز، وجود دارند. یک نگاه کلی در باره خدمات اجتماعی منطقه¬ای و خدمات اجتماعی تخصصی را در صفحهٔ اینترنتی ادارهٔ خدمات اجتماعی Graubünden به دست خواهید آورد.

کمک های اجتماعی پولی

بطور اساسی هر کس برای تضمین موجودیت زندگی خود مسؤل است.انسان های که خود را بطور موقت و یا دایمی نمی توانند برای رفع ضوریات اساسی خود اقدام کنند و با وجود کوشش های خود قادر به رفع ضروریات خود نیستند،می توانند برای کمک اجتماعی درخواست ارائه نمایند.شرط درین زمینه این است که فرد مذکور در کانتون گراوبوندن محل اقامت داشته باشد.

کمک اجتماعی وقتی بدست می آید که درخواست دیگری برای امکانات قانونی دیگر بطور مثال چون تقاعد و معلولیت ارائه نکرده و خانواده و یا شخص منفرد نتواند خرج خود را تأمین نماید. کمک اجتماعی در هر صورت بصورت فردی حساب گردیده وبه مناسبات فردی رابطه داشته و وابسته است به مصارف زندگی،به رابطه درآمد و همچنین به مدت امکان کمک. محاسبه مرتبط است به مصوبات کانتونی و توصیه های ناحیه ها و همچنین بر دستورات کنفران سویس در رابطه کمک های اجتماعی.در کانتون گراوبوندن اداره ناحیه ها برای تأمین امکانات کمک های اجتماعی تصمیم می گیرند.

تماس

تماس

  • Kantonales Sozialamt Graubünden

    اداره اجتماعی کانتونیGrabenstrasse 87000 Chur081 257 26 54www.soa.gr.ch