بیمه حوادث

بیمه حوادث

بیمه حوادث

بیمهٔ حوادث، هزینه¬های معالجات صحت را پس از حوادث می¬پردازد. افزون بر این، بیمهٔ حوادث در صورت ناتوانی موقتِ کاری، پول روزانه (به جای مزد) می‌پردازد و در صورت ناتوانی دائمی از کار کردن و یا در صورت فوت، حق بیمهٔ تقاعد را خواهد پرداخت.

 

همهٔ کارکنان شاغل در سوئیس، در برابر حوادث، بیمه هستند.

 

  • اگر شما در هفته، هشت ساعت و یا بیشتر کار می¬کنید: آنگاه در برابر حوادث وظیفهی و در برابر حوادثی که مربوط به کار نمی¬شوند (حوادثی که در راه برای سر کار رفتن و یا در زمان آزاد اتفاق می¬افتند)، نیز، بیمه هستید.
  • اگر شما کمتر از هشت ساعت در هفته نزد یک کارفرما کار می¬کنید: آنگاه شما تنها در برابر حوادث وظیفهی و در برابر حوادثی که در راه برای سر کار رفتن، روی می¬دهند، بیمه هستید. برای حوادثی که در زمان آزاد (مثلاً در کار منزل) اتفاق می‌افتند، شما باید با بیمهٔ صحت یک قرارداد بیمهٔ تحوادث ببندید. افراد بیکاری که از حق دریافت پول بیکاری برخوردارند، اجباراٌ بیمه هستند.
  • افردا بدون کار مانند زنان – و مردانِ خانه¬دار، کودکان، دانشجویان، بازنشستگان و یا بیکارانی که دیگر حق بیکاری دریافت نمی¬کنند، بیمه نیستند. این افراد باید به صورت اجبار با بیمهٔ صحت، قرارداد بیمهٔ حوادث ببندند.
  • در صورت بروز حوادث، باید چنین عمل کرد: حوادث را هر چه سریع¬تر به اطلاع کارفرما و یا به اطلاع بیمهٔ صحت، برسانید. فرم این معرفی¬نامه را از کارفرما و یا از بیمهٔ صحت خود، دریافت کنید.