تبعیض

تبعیض

من چه رقم می‌توانم در برابر تبعیض و نژادگرایی از خود دفاع کنم؟

در سوئیس ممنوع است که درملاء عام انسانی را به خاطر نژادش و یا تعلقش به یک گروهِ قومی و یا مذهبی به گونه‌ای مورد تهاجم و یا تبعیض قرار داد که کرامت انسانی اش خدشه دار شود. ندادن خدمات عمومی به دلیل تبعیض نیز ممنوع است. تبعیض نژاد پرستارانه بر أساس حقوق جزایی، چنانچه این عمل در ملاء عام باشد، به عنوان توهین، قابل پیگیری است.

کسی که قربانی تبعیض نژادپرستارانه شده است، بهتر است که به مراکز تماس و مشاوره رجوع کند و مورد مشاوره قرار بگیرد. معلومات دربارهٔ این موضوع را می‌توان همچنین از جزوهٔ مشورت دهندهٔ حقوقی «Rassistische Diskriminierung» کسب کرد. این جزوه، از سوی مرکز تخصصی برای مبارزه با نژاد پرستی، منتشر می‌شود و در اینترنت به صورت رایگان در دسترس می‌باشد.

 

تماس

تماس

  • Beratungsstelle gegen Rassismus

    محل مشاوره علیه تبعیض نژادیGrabenstrasse 17001 Chur081 257 63 44rassismusberatung.gr.ch