مدارک زبان

مدارک زبان

مدارک زبان

مسئلهٔ ادغام هم در قانون خارجیان- و ادغام (آ ای گ) و هم در قانون فدرالِ حقوق شهروندان از وزنهٔ سنگینی برخوردار هستند. مهارت‌های زبانی، همچنین از معیارهای ادغام ست. مهارت‌های زبانی، باید برای روند برخی تأییدیه‌های پلیس برای خارجیها و نیز برای تقاضای شهروندی، همراه باشد با یک شهادتنامه رسمی زبان. برای اطلاع از اینکه چه الزاماتی ضروری هستند و اینکه چه رقم مدرک زبان ارائه می‌شود، می‌توانید به اداره مهاجرت و حقوق مدنی در گرابوندن مراجعه کنید.

تماس

تماس

  • Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden

    داره مهاجرت و حقوق مدنی گراوبوندن آ اف امKarlihof 47001 Chur081 257 30 01www.afm.gr.ch

شهادتنامه زبان fide

با مدرکِ زبان fide می توان مهارت شفاهی و کتبی زبان را تا سطح آ۱- ب۱ در زبان‌های کشوری سوئیس، یعنی به زبان‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش ارائه کرد.

در همهٔ مناطق سوئیس مؤسسات معتبر- ارائهٔ شهادتنامه زبان وجود دارند که امتحانات مربوط به شهادتنامه زبانِ fide را چندین بار در سال، برگزار می‌کنند.

 

پیوندهای اینترنتی

چه رقم می‌توان تائیدیه زبانِ fide را تهیه کرد؟

پس از اتمام و کسب مدرک زبان fide، شما تائیدیه زبان را به دست می‌آورید. در این تست، مهارت شفاهی و کتبی شما در زبان به صورت جداگانه قید شده است.

چنانچه شما یک مدرک زبانی به رسمیت شناخته شده، در اختیار دارید، می‌توانید آنرا به مرکز fide ارائه دهید. در برابر دریافت اجرت به شما تائیدیه زبان تحویل می‌شود.

کسی که مهارت زبانی در سطح ب۱ و یا بیشتر از آنرا در اختیار دارد و می‌تواند آنرا نیز اثبات کند، این امکان را دارد که از طریق پروندهٔ اعتبار سنجی، یک تائیدیه زبان به دست بیاورد. معلومات بیشتر را می‌توانید از طریق گسترهٔ شبکه‌ای fide کسب کنید.

 

پیوندهای اینترنتی