سیاست

تأسیس

دولت سوئیس چگونه به وجود آمد؟

تأسیس سوئیس مدرن بازمی¬گردد به سال ۱۸۴۸. در آن موقع اکثریت ولایت¬ها، یک دولت فدرال مدرن را ایجاد کردند و یک قانون اساسی (قانون اساسی دولت) را پذیرفتند. در قانون اساسی، در میان مسایل دیگر، مقرر گردیده است که حوزه¬های مشخصی مانند ارتش، گمرک و یا پست و سکه زنی، متمرکز و واحد باشد؛ همچنین اما استقلال ولایت¬ها نیز در قانون اساسی، رسمیت یافته است.

 

چه روزی سوئیس جشن ملی¬اش را برگزار می¬کند؟

در روز اول آگوست. بر أساس روایت، در این روز، سه ولایت اولیه در روتلی، برای اتحاد، میثاق بستند. در بسیاری از مناطق سوئیس، جشن ملی با رژه، سخنرانی و آتش بازی برگزار می¬شود.