سوئیس

تساوی زن و مرد

آیا در سوئیس زن و مرد برابر هستند؟

از سال ۱۹۸۱ برابری زن و مرد در قانون اساسی سوئیس تضمین شده است. در سال ۱۹۸۸، یک دفتر فدرال برای برابری زن و مرد تأسیس شد. از سال ۱۹۹۶، قانون برابری زن و مرد، به اجرا درآمد که به ویژه هر شکلی از تبعیض را در حوزهٔ کار مفید ممنوع می¬کند. ممنوعییت تبعیض در همهٔ حوزه¬های زندگی کاری صدق می¬کند: استخدام، دستمزد، ارتقا، آموزش تکمیلی و یا اخراج. همچنین تبعیض بر أساس موقعیت مدنی، وضعیت خانوادگی و یا بر أساس حاملگی نیز، ممنوع می¬باشند.

برابری زن و مرد، باید از صورت صرفِ برابری حقوقی زن و مرد فراتر رفته و گستره¬های اجتماعی و فرهنگیِ نابرابری را نیز مورد توجه قرار بدهد. این مفهوم، برای برقراری تعادل کاملِ تقسیم وظایف میان هر دو جنسیت است. قانون برابری زن و مرد، برای زنان و مردان این امکان را به وجود می¬آورد که علیه تبعیض مستقیم و غیر مستقیم از خود دفاع کنند – در فامیل، در زندگی کاری و یا به هنگامِ آزار جنسی در محل کار.

همچنین از سال ۱۹۸۸ قانون ازدواج در سوئیس بر اساس اصل برابری زن و مرد تنظیم شده است. بر اساس قانون، هر کدام از زوجین که برای امور خانه تلاش می¬کند، از فرزندان نگهداری می¬کند و یا به طرف دیگر در شغل و یا شرکت کمک می¬کند، حق دارد که از درآمد و یا ثروت آن طرف دیگر، «آزدانه یک مبلغ متناسب، در اختیار» داشته باشد.