سوئیس

ادیان

چه دین¬هایی در سوئیس وجود دارند؟

مسیحیت، بیشتر از هر دینی، در کشور گسترده است که عمدتاْ از سوی کلیسای رومی- کاتولیک و کلیسای پروتستان نمایندگی می¬شود. در برخی از ولایت¬ها، فقط یکی از این دو مذهب، مسلط هستند. در سال ٢٠١٩، درست ٣٥ درصد نفوس، کاتولیک بودند و حدود ٢٣ درصد، پروتستان. با این وجود، باورهای دیگری نیز در سوئیس وجود دارند: ۵.٤ درصد نفوس، مسلمان هستند، ۵.٨ درصد، اورتدکس و دیگر مسیحیان هستند و همچنین، تقریباْ یک درصد، هندو و بودایی و یهودی هستند.

اما در سال¬های اخیر، انسان¬های بسیاری از کلیسا خارج شده¬اند. مطابق بر این، شمار بی‌مذهبان به گونه¬ای روشن افزایش یافته است. در سال ۲۰۱٩، میزان انسان¬های بدون مذهب،٢٧.٨ درصد بوده است. (منبع: ادارهٔ فدرال آمار، وضعیت در سال ۲۰٢١).

 

حق آزادی عقیده

در سوئیس، کلیسا و دولت، از هم جدا هستند. حق آزدای عقیده-، وجدان- و فرهنگ در قانون اساسی تضمین شده است. بنا بر این، هرکسی حق دارد آزادانه تصمیم بگیرد که آیا می خواهد مؤمن باشد و به کدام مذهب می خواهد پایبند باشد یا نباشد.

هر کس اجازه دارد که عقیده و یا دین خود را تعویض کند و باورهایش را نیز آزادانه بیان کند. این حق، به همان اندازه که برای هر فرد صدق می¬کند، برای هر جامعهٔ مذهبی نیز معتبر است. هر کسی حق دارد که عقیده¬اش را به تنهایی و یا در یک گروه، از طریق رفتارهای آیینی، اعمال دینی و یا تشریفات مذهبی، ابراز کند.