Esser malsaun

Cura stoss jau ir tar il medi?

Cura stoss jau ir tar il medi?

Sche Vus avais mo in pitschen mal, pudais Vus er ir en in'apoteca e dumandar cussegl. Là survegnis Vus medicaments, per ils quals Vus na duvrais betg in recept dal medi.

 

Sche Vus avais in ferm mal, èsi il meglier d'ir l'emprim tar il medi da chasa. Igl è er pussaivel d'ir directamain tar in medi spezialist (p.ex. medi per l'otorinolaringologia). En quest cas stuais Vus forsa spetgar ditg per in termin. Eventualmain stuais Vus er pajar sez ils custs, perquai che bleras cassas da malsauns pretendan che Vus giajas l'emprim tar il medi da chasa. Quel As trametta alura vinavant al medi spezialist. Dumandai Vossa cassa da malsauns, sche Vus vulais savair quai pli precis.

 

En l'ospital van ins mo en situaziuns d'urgenza.

 

Mintgatant n'èsi gnanc necessari d'ir tar il medi. Bleras malsognas sco per exempel in dafraid èn passadas suenter in pèr dis. Mintgatant gidan però er ils agens remedis da chasa, sco per exempel té da tigl cun bler mel e limun en cas da fevra.