Educaziun

Drogas e dependenza

Co protegel jau mes uffant cunter problems da dependenza?

Tut ils giuvenils pon arrivar baud u tard en situaziuns, nua che alcohol u drogas als vegnan offrids. Lura èsi impurtant ch'els possian sa distanziar e dir «na». La meglra protecziun è perquai quella che Voss uffant sviluppa curaschi, confidenza en sasez ed atgna responsabladad.

 

Da discurrer cun uffants pitschens davart il privel da drogas na porta nagut. Cur ch'ils uffants vegnan pli gronds, vali dentant la paina da discurrer cun els davart problems da dependenza e davart la nuschaivladad da tubac, d'alcohol e da drogas. Infurmaziuns objectivas gidan dapli che smanatschas u pregias.