Assicuranza cunter la dischoccupaziun

Assicuranza cunter la dischoccupaziun

Co è organisada l'assicuranza cunter la dischoccupaziun (AD)?

Tgi che ha in'activitad da gudogn dependenta en Svizra, pia tgi che survegn in salari, è assicurà cunter dischoccupaziun. La contribuziun d'assicuranza vegn deducida directamain dal salari ed è vesaivla sin l'attest da salari. L'assicuranza cunter la dischoccupaziun paja a las persunas ch'èn assicuradas ina indemnisaziun da dischoccupaziun en cas da dischoccupaziun, da lavur curta, da perditas da lavur chaschunadas da l'aura ed en cas d'insolvenza da la patruna u dal patrun. Per regla vegnan pajads 70 pertschient dal salari assicurà ch'è suttamess a la AVS sco indemnisaziun da dischoccupaziun. 80 pertschient dal salari assicurà ch'è suttamess a la AVS vegnan pajads, sch'ins ha uffants, sch'ins gudogna main che 4000 francs u sch'ins è invalida u invalid. Persunas cun in'activitad da gudogn independenta na pon betg s'assicurar tar la AD.

 

Per survegnir ina indemnisaziun da dischoccupaziun stuais Vus l'emprim As annunziar tar in center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL). L'annunzia duessas Vus far, uschespert che Vus vegnis a savair che Vus survegnis per exempel la desditga, pia gia avant che Vus essas dischoccupà u dischoccupada. Sche Vus essas anc assicurada u assicurà tar ina cassa da dischoccupaziun, pudais Vus far l'annunzia tar quella.