Politica

Constituziun

Co è sa constituì il stadi svizzer?

La situaziun geografica en il center da l'Europa ha influenzà fermamain l'istorgia ed il svilup da la Svizra. En differentas epocas istoricas han pievels e stadis vischins adina puspè cumbattì per la Svizra ch'è dentant sa dustada cun success.

 

L'onn 1291 han ils trais chantuns d'origin Uri, Sviz e Sutsilvania fundà ina lia. Els han mess il fundament per la veglia confederaziun. En quest connex vegn transmessa l'istorgia da l'uschenumnà engirament dal Rütli. Il Rütli è in prà al Lai dals Quatter Chantuns. Sin quest prà duain ils represchentants dals trais chantuns d'origin esser sa scuntrads quella giada. Els han engirà da fundar ina lia cunter ils Habsburgais. A questa lia èn sa participads ulteriurs chantuns en il decurs dals tschientaners.

 

La fundaziun dal stadi modern da la Svizra è stada l'onn 1848. Quella giada ha la maioritad dals chantuns stgaffì in stadi federal modern cun acceptar ina constituziun federala (lescha fundamentala dal stadi). Quella reglava tranter auter che tscherts secturs sco il militar, la duana u la posta e la munaida vegnian centralisads ed unifitgads; dentant er l'autonomia dals chantuns era fixada en la constituziun.

 

Cura festivescha la Svizra ses di da la festa naziunala?

Il 1. d'avust. Quel di duain ils trais chantuns d'origin avair prestà lur engirament sin il Rütli, uschia la tradiziun. En blers lieus da la Svizra vegn festivà il di da la festa naziunala cun cortegis, cun pleds e cun fieus artifizials. L'imni naziunal è il "psalm svizzer". Schebain ch'ins ha recità publicamain l'imni gia l'onn 1841 per l'emprima giada, è el vegnì declerà pir l'onn 1981 sco imni naziunal uffizial.