Zgjedhje e profesionit

Të mësohet profesioni

Si mëson secili një profesion?

Pas shkollës rreth dy nga tre të rinj kryejnë në Zvicër një mësim profesioni. Ai zgjat, sipas profesionit, tre ose katër vjet. Pas përfundimit të suksesshëm të mësimit të profesionit nxënësit profesionalë marrin një dëftesë konfederative aftësish. Për nxënëse dhe nxënës me rezultate të dobëta ka një mësim dyvjeçar profesioni. Ai përfundohet me një certifikatë konfederative profesioni.

 

E veçanta e shkollimit profesional në Zvicër është kombinimi i shkollës me praktikën e punës. Ky quhet sistemi dual. Nxënësit profesionale punojnë si rregull përgjatë katër ditësh në javë, në disa profesione janë më pak, në një ndërmarrje ku mësohet profesioni, ku ata përfitojnë njohuri praktike. Në ditët e tjera të javës ata vizitojnë një shkollë specifike profesionale, në të cilën ata mësojnë teorinë.

 

Nxënës profesionalë të talentuar nga ana shkollore mund të vizitojnë si shtesë një mësim në shkollën e maturimit profesional, i cili çon në maturitet profesional. Secili mund ta kryejë mësimin gjatë të mësuarit të profesionit ose pas këtij. Nxënës profesionalë me dëshmi maturiteti profesional kanë më vonë mundësinë, të vizitojnë një shkollë të lartë profesionale.