Shkolla

Notat e shkollës

Notat e shkollës

Nxënëset dhe nxënësit në kantonin Graubünden marrin në fund të çdo semestri një dëftesë notash e cila mund të zëvendësohet me një raport individual të të mësuarit. Raporti i të mësuarit jep informacione mbi gjendjen aktuale të kompetencës për lëndën si dhe aspekte të rëndësishme të sjelljes ndaj të mësuarit, punës dhe shoqërisë. Për nxënëset dhe nxënësit e klasës së 1-rë dhe të 2-të primare vlerësimet janë të mundshme ose nëpërmjet një dëftese me nota ose me fjalë, ose nëpërmjet të një raporti të të mësuarit.

 

Notat e dëftesës shkojnë nga 1 deri në 6.

 

Notat kanë këtë kuptimi:

 

1 = shumë dobët

2 = dobët

3 = pamjaftueshëm

4 = mjaftueshëm

5 = mirë

6 = shumë mirë

 

Në dëftesë mund të qëndrojnë edhe gjysmë nota, për shembull 4-5 ose 5-6.

 

Prindërit duhet ta nënshkruajnë dëftesën dhe fëmija duhet ta sjellë atë përsëri me vete në shkollë.

 

Promocion

Në fund të vitit shkollor personi mësimdhënës i klasës vendos mbi kalimin e nxënëses ose të nxënësit në klasën tjetër më të lartë (promocion). Për këtë ai bën konsultime edhe me persona të tjerë mësimdhënës që japin mësim. Për vendimin merret parasysh, deri në ç'masë nxënësja ose nxënësi i ka arritur pikësynimet e saj/tij respektivisht si është sjellja e saj/tij ndaj të mësuarit, punës dhe shoqërisë.

 

Është e zakonshme, që personi mësimdhënës para vendimit mbi promocionin kryen biseda të përbashkëta me prindërit dhe me fëmijën.