சிறுபிள்ளைகள்

பெற்றோர் ஆலோசனை நிலையம்

பெற்றோர் ஆலோசனை நிலையம்

குழந்தைகள் மற்றும் சிறுபிள்ளைகளின் பெற்றோர்கள், பெற்றோர் ஆலோசனை நிலையத்தைத் தொடர்புகொள்ளலாம். இவர்களிற்கு அங்கு உணவூட்டல், கவனிப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் வளர்ப்புக் குறித்த கேள்விகள் இருப்பின் உதவி வழங்கப்படும். அத்துடன் பிள்ளை அடிக்கடி சத்தமாக அழுதால் அல்லது அமைதியற்று இருந்தால், நீங்கள் உதவியைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதற்காக நீங்கள் ஒரு ஆலோசனை நிலையத்தை நாடலாம். பெற்றோர் ஆலோசனை அலுவலகர்கள் நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது தொலைபேசியிலோ அல்லது இணைய வழியாகவோ ஆலோசனைகளை வழங்குவார்கள். உங்கள் பிரதேசத்தின் ஆலோசனை வசதிகள் குறித்த தகவல்களை நீங்கள் உங்கள் நகரசபையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.