தாய்மைநிலைக்கான காப்புறுதி

தாய்மைநிலைக்கான காப்புறுதி

தாய்மைநிலைக்கான காப்புறுதி என்றால் என்ன?

சுவிசில் சட்டரீதியாயத் தீர்மானிக்கப்பட்ட தாய்மைநிலைக்கான காப்புறுதி அமுலில் உள்ளது.: அதாவது, தொழில் புரியும் தாய், குழந்தை பிறப்பிற்குப் பின்னர் 14 கிழமைகள் ஒரு விடுமுறையையும் சராசரி ஊதியத்திலிருந்து 80 வீதத்தையும் பெற்றுக்கொள்வர் (இதை தாய்மைநிலைக்கான உதவி அல்லது தாய்மைநிலைக்கான விடுமுறை எனவும் அழைப்பர்).