ናይ ወፃዕተኛታት ብቁዕነት

ናይ ወፃዕተኛታት ብቁዕነት

ካብ ወጻኢ (ካብ ዝነብሩሉ ዓዲ) ሒዞም ዘምጽእዎም ናይ ብቕዓት መርኣይታት ብከመይ ኣፍልጦ ይረኽቡ?

ንሓደ ሓደ ክእለት ሞያ ናይ ወፃኢ ዓዲ ዲግሪ/ዲፕሎማ ክረኣዩ ዘይብሎም ክኮኑ ይክእሉ እዮም። ዘለዎም ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ውሽጢ ስዊዘርላንድ ቁጽጽር (መስማሚዒ) ዘይግበረሉ እንተድኣ ኮይኑ ካብ ዝመጽሉ ዓዲ ዝሓዝዋ ዲግሪን ካልኦት ተቀባልነት ዘርእዩ መረዲኢታት ከይተሓተቱ ስርሖም ከካይዱ ይክእሉ እዮም። ብሞያኦምም ናይ ምስራሕ ዋኒን ብቁጸር ዕዳጋን ናይ ቀፃሊ ቆፃሪኩም ብዝሓቶ መንገዲ ክማላእ ዘለዎ ኩነታት ዝውሰን ይከውን። ኣብ ስዊዘርላንድ መብዛሕትኦም ሞያታት ቁጽጽር ኣይግበረሎምን እዩ።

 

ሞያኩም ኣብ ስዊዘርላንድ ቁጽጽር ዝግበረሉ እንተኮይኑ ናይ ወፃኢ ዓዲ ዲግሪ ወይድማ ናይ ሞያ ብቅዓት መረጋገፂታት ብስዊዘርላንድ በዓል ስልጣን ወይድማ ተቋማት ኣፍልጦ ክረክብ ይክእል እዩ። ቁጽጽር ዝግበረሎም ናይ ሞያ ዓይነታት ዝበሃሉ ዲግሪ፣ ዲፕሎማ ወይድማ ተቀባልነት (ብቅዓት) ዘርእዩ መረጋገፂታት ዝወሰኑ ሞያታት እንተኮይኑ እዚኦም ብሕጊ ቁጽጽር ይግበረሎም። ናይ ወጻኢ ዓዲ ዲግሪን ዲፕሎማታት ዝወሃብ ኣፍልጦ

 

ብስዊዘርላንድ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዲግሪታትን ናይ ሞያ ብቅዓት መረጋገፂ ኣፍልጦ ዝህብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ይርከቡ። ናይ Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI መርበብ ሓበሬታ ምስቲ ዋኒን (ጉዳይ) ተተሓሓዚነት ዘለዎም በዓል ስልጣን ቤት ጽሕፈትን ተቋማትን ዝርዝር ብጥቅልሉ መልክዓ ኣካቲቱ ይርከብ።

ናይ ዓበይቲ ተቋማት ትምህርቲ ዲግሪታት ዝዋሃብ ኣፍልጦ

ንኣፍልጦ ኣወሃህባ ዝግበር ዓለም ለኸ ስምምዕ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ምርኣይ እንተደኣተደልዩ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዲግሪን ኣፍልጦ ኣዋሃህባ ተወሳኪ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ መርበብ ሓበሬታ ሬክተርስ ኮንፈረንስ ዩኒቨርስቲታት ስዊዝ swissuniversities.ch, ተወከስ።

 

ናይ ወፃኢ ዓዲ ላዕላዋይ 2ይ ብርኪ ናይ ትምህርቲ መረዲእታት ብፌደራል ብርኪ ኣፍልጦ ኣይወሃብን እዩ። ንዲግሪ ትምህርቲ ክምዝገቡ እንተድኣ ደልዮም በጀኩም ምስ ዩኒቨርስቲታት ብቀጥታ ይራኸቡ።