ደመወዝ

ደመወዝ

ክንደይ ዝከውን ክፍሊት ክረክብ እኽእል?

ናይ ስዊዝ ሕጊ እቲ ዝተሓተ ክፍሊት መጠን ኣየቕምጥን እዩ። ሓደ ሓደ ሓፈሻዊ ናይ ስራሕ ስምምዕ ወይድማ ስሩዕ ናይ ስራሕ ውዕሊ ንሕድሕድ ናይ በዓልሞያ ዓይነት ክገብር ዘለዎ ዝተሓተ ክፍሊት ዘጠቓለለ እዩ።

 

ሰራሕተኛ ኣብ ዝቁጸረሉ እዋን ምስ ስራሕ ተቆጻሪ ኣብ መጠን ደመወዝ ይስማምዕ። ናይ ስራሕም ጥፋኣት ዘይኮነ ከም ሕማም፣ ሓደጋ፣ ግልጋሎት፣ ውትድርናን ዝኣመሳሰሉ ምክንያታት ስርሕም ከሳልጡ ዘይክእሉ እንተኮይኖም እቲ ሕጊ መስርሒ ንተወሰነ እዋናት ደመወዝ ምክፋል ክቅጽል ከምዘለዎ ቁጻር ውዕሊ ምንዋሕ ዝውሰን እንትኮን ናይ ቁጽር ውዕሊ ካብ 3 ወርሒ ዝነኣሰ እንተኮይኑ ግን ክፍሊት ናይ ምቅጻል ግዴታ (ኣግባብ) የብሉን።