ናይ ስራሕ ውዕሊ

ናይ ስራሕ ውዕሊ

ናይ ስራሕ ውዕሊ እንታይ የጠቓልል?

ናይ ስራሕ ቁጽር ውዕሊ ናይ መስሪሔን ሰራሕተኛ መሰልን ጉቡኣት (ግዴታታት) ዘካተተ እዩ። ስራሕ ተቆጻሪ ነቲ ዝተስማሞዖ ስራሕ ቆጻሪ ድማ ደመወዝ ናይ ማሕበራዊ ውሕስና ክፍሊት ምክፋልን ናይ ዕረፍቲ ፈቃድ መሃብ ግዴታ (ግቡእ) ይህልዎ። ናይ ስራሕ ቀጻር ውዕሊ እንተድኣ ዝከፍልኦም ኣካላት (ናይ ቆጻሪን ተቆጻሪን ሽም እቲ ውዕሊ ተግባራዊ ዝኮነሉ መዓልቲ ስራሕተኛ ክሰርሕ ዘለዎ ስራሕን ዝክፈሎ ደመወዝ ዘካተተ ክከውን ይግባእ።

 

መብዛሕትኡ እዋናት ካልኦት ሕጊታትን ደንቢ ብዝበለጸ ድማ ናይ ስዊዝ ግዴታ ሕጊ (Code of Obligations)ን ጠቅላላ ናይ ስራሕ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ ውዕሊ ዝተሳተፉ ኣካላት ዘይተዘርዘሩ ዋኒናት ናይ ምምሕድራር (ይቆጻጸር)