دولت

دولت

اینکه دمکراسی در سوئیس بر چه چیزی تکیه دارد، مردم سوئیس به چه زبان¬هایی گپ میزنند، نظام سیاسی چه رقم عمل می¬کند، حق آزادی عقیده به چه معناست و از چه هنگامی برابری زن و مرد در قانون اساسی سوئیس مقرر شده است – این و خیلی بیشتر از این را در پرسش و پاسخ¬های مربوط به موضوع «دولت» پیدا خواهید کرد.