دگی مشترک و فامیل

شریک زندگی و فامیل

اینکه در سوئیس، چه شکل¬هایی از زندگی مشترک پذیرفته شده هستند، زوج¬های دو ملیتی از کجا معلومات لازم را پیدا کنند، والدین چه حقوق و چه مکلفاتی دارند، از کجا می¬توانند کمک بگیرند، وقتی که در فامیل اختلاف پیش می¬آید – پاسخ به این پرسش¬ها و دیگر پرسش¬ها را در گزینهٔ «شریک زندگی و فامیل» پیدا خواهید کرد.